Toukokuun ympäristölautakunnan kokoukseen osallistuu sijastani varajäseneni Lappalaisen Ville. Tässä kokousasiat, löytyvät myös kaupungin sivuilta:

 

Ympäristölautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti
Talouden ja tulostavoitteiden toteutuminen näyttäisi olevan alkuvuodesta ihan reilassa. Ennakkotietona olisimme saamassa pienenpienen positiivisen käänteen, sillä kasvihuonekaasupäästöjen ennakkotieto vuodelta 2013 on : Kokonaispäästöt  -1 % verrattuna vuoteen 2012 ja asukaskohtaiset päästöt – 2 % verrattuna vuoteen 2012.

Ympäristölautakunnan lausunto talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä
Lautakunnan määrärahat pienenevät valtuuston päätöksellä 70 000 e. Tästä 20 000 katetaan henkilöstömenoista ja 50 000 palveluiden ostoista (eli 30 000 ympäristönsuojelusta ja 20 000 vesiensuojelusta). Tämän kanssa pystyy elämään. Muutoin lautakunta lausuu mm., että maksuja ja taksoja tarkistetaan vuosittain, sähköisiä työskentelytapoja lisätään ja ekotukitoiminta parantaa mm. energia- ja materiaalitehokkuutta kaupungissa.

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kaasuvoimalan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistushakemuksesta
Olemassa oleva kaasuvoimala, jonka toimintaa ei olla muuttamassa.

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan tarkistamis- ja muutoshakemuksesta, Romu Keinänen Oy:n romunkäsittelylaitos, Mänkimiehentie 13
Pitkä ja perusteellinen lausunto Romu Keinäsen ympäristöluvasta. Lausunnossa annetaan monia yksityiskohtaisia perusteluja ja huomioita jotta toiminta olisi ympäristön ja terveyden kannalta hyvää ja kestävää. Myös maisemallisiin seikkoihin ja roskaantumisen estämiseen otetaan kantaa.

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Circulation Oy:n ympäristölupahakemuksesta, siirtokuormausasema, Arinatie 13, Helsinki
Pitäjänmäen suunnassa oleva jätteiden siirtokuormausasema. Lausunnossa otetaan kantaa meluntorjuntaan, hulevesien hallintaan ja sammutusvesien johtamiseen, hulevedet kun laskevat Iso-Huopalahteen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös väliaikaisesta poikkeamisesta Nuuksion Pitkäjärven säännöstelyn lupaehdosta
Merkitään tiedoksi, liittyy HSY:n Dämmanin vedenpuhdistuslaitoksen toimintaan.

Espoon vesistötutkimus talvella 2014
Merkitään tiedoksi. Poikkeuksellisen talven jälkeen happitilanne oli tutkituissa järvissä poikkeuksellisen hyvä ja pintavesien fosforipitoisuudet yleisesti ottaen pieniä.

Pääkaupunkiseudun tapahtumien yhteisten ympäristövaatimusten hyväksyminen
Pääkaupunkiseudulla järjestettäville tapahtumille on kaupunkien yhteisessä hankkeessa määritelty yhteiset ympäristövaatimukset. Nämä ovat nyt kaupungeissa hyväksyttävinä, Espoossa menevät ympäristölautakunnan kautta kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi. Vaatimuksissa on monia tärkeitä seikkoja, jotta tapahtumien ympäristövaikutukset olisivat pienemmät. Lisäksi on valmistumassa tapahtumien ympäristöopas, minkä lisäksi tapahtumat voivat hakea auditoitua Ekokompassi tapahtuma -ympäristöjärjestelmää. Esim. April Jazz on Ekokompassi-tapahtuma.

Mielestäni nämä tapahtumien ympäristövaatimukset ovat todella tärkeät ja tarpeen, samaa mieltä olivat myös Espoon kaupungilla lausuntoja antaneet tahot. Helsingissä keskustelua oli herättänyt vaatimus kasvisruuasta isommissa tapahtumissa ja vaatimus Reilun kaupan kahvista/teestä. Kasvisruokaahan alkaa olla yhtenä vaihtoehtona tapahtumassa jos toisessa, ja Reilua kauppaa on ihan ok vaatia kun ollaan Reilun kaupan kaupungissa. Nuo oli aika nätisti muotoiltu vaatimuksiin, eli jos tapahtumassa on kahvin ja teen tarjoilua, ainakin yhden palveluntarjoajan/myyjän tulee tarjota reilua kauppaa. Ja jos on ruokatarjoilua, on suosituksena että tarjolla on vähintään yksi kasvisvaihtoehto.

Muut vaatimukset koskevat mm. jätteitä ja melua.

Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä
Merkitään tiedoksi nippu ympäristökeskuksen lausuntoja ja päätöksiä.