Ympäristölautakunta kokoontuu jälleen torstaina 12.6.2014. Ennen kokousta kuulemme lyhyen esittelyn Espoonkartano Oy:n louhinta- ja maantäyttöhankkeesta, asian esittelee ympäristötarkastaja Harri Anttila.

Asioita on melko runsaasti tällä kerralla. Koko esityslista löytyy jälleen Espoon kaupungin sivuilta. Tässä asiat hieman avattuna.

Vuoden 2013 arviointikertomuksen käsittely ympäristölautakunnassa

Ympäristölautakunta vastaa tarkastuslautakunnan huomioihin. Kasvihuonekaasupäästöt eivät ole pienentyneet Espoossa suunnitellusti. Tänä vuonna tehdäänkin ilmastotoimien priorisointi- ja päivitystyö. Kaupungin ilmastotoimista pyritään tiedottamaan hyvin ja kaupunki etsii kumppanuuksia yritysten, järjestöjen ja kuntalaisten kanssa päästötavoitteen saavuttamiseksi.

Ympäristölautakunnan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat vuosille 2015-2017

Lautakunta käy keskustelun valmistelun lähtökohdista. Kaupungin taloustilanne ei ole kehittymässä parempaan suuntaan, lisäksi valmistelussa on huomioitava toimintaympäristön (mm. lähikunnat) kehitys, sekä mihin suuntaan kaupunkia ollaan kehittämässä.

Lausunto Uudenmaan ELY -keskukselle Espoon Högbergetin louhinnan ja maantäytön ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Hanke pähkinänkuoressa listatekstistä poimittuna: ”Alue käsittää 73 hehtaaria kallioista luonnonaluetta. Ensin on tarkoitus louhia noin 10 – 15 miljoonaa kuutiota kalliota ja maata, ja sen jälkeen täyttää noin tasolle +75 metriä muualta tuodulla maa-aineksella.  Toiminta ei liity mihinkään hankkeeseen, vaan tyydyttää maa-aineksen varastointi- ja louheen tarvetta pääkaupunkiseudulla, ehkä kauempanakin.  Tuleva maanpinta on merkittävästi korkeammalla kuin luonnontilainen, jolloin sillä on merkittäviä vaikutuksia myös kaukomaisemaan. Läjitysalueista on pääkaupunkiseudulla puutetta.” Kaupunkisuunnittelukeskus on todennut omassa lausunnossaan: ”Hankkeen toiminta on maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavan vastainen, ja tulisi vaikeuttamaan tulevan pohjois- ja keskiosien yleiskaavoitusta. Tulevan kaupunkiasutuksen asukkaiden virkistys- ja ulkoilua palveleva käyttö on myös otettava huomioon.” Nykyiselläänkin alue on virkistys- ja ulkoilukäytössä.
Ympäristölautakunnalle valmistellussa lausuntoehdotuksessa otetaan kantaa vain yva-ohjelmaan ja esitetään mitä kaikkea pitää selvittää vielä tarkemmin yva-selostusvaiheessa. Lautakunta varmasti keskustelee tästä hankkeesta ja sen toteutuksesta yleensä. Mm. vaikutuksia läheiseen talliin ja viheryhteyksiin ei ole tarkasteltu.

Vermon Ravirata Oy, hevostalli ja ravikilpailutoiminta, Ravitie 1, ympäristöluvan tarkistaminen

Ravirata on ollut velvoitettu tekemään vesitarkkailuohjelma. Nyt velvoite poistetaan, koska toteutetun tarkkailun perusteella raviradan valumavedet eivät vaikuta Monikonpuroon tai Pajamäenojaan. Lupamääräyksiin lisätään velvoite melumittauksien tekoon, koska lähialueen asukkaat ovat kokeneet ravien melun ajoittain häiritseväksi.

Lihatukku Harri Tamminen Oy:n ympäristöluvan tarkistaminen, Juvan teollisuuskatu 32

Lupamääräyksiä tarkistetaan vastaamaan lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia, sekä joitakin muutoksia toimintaympäristössä. Lihan leikkaaminen on lopetettu ja siirrytty valmistamaan raakalihatuotteita. Tuotantokapasiteetti on vähintään 400 tonnia lihatuotteita vuodessa.

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kuusakoski Oy:n Hyttimestarin toimipisteen toiminnan lopettamissuunnitelmasta, Hyttimestarintie 1

Tuotanto on ajettu alas viime vuoden lopussa. Lausunnossa todetaan mm, että ”Kiinteistön maaperä on puhdistettava pilaantuneiden maiden kunnostamista valvovan viranomaisen, Uudenmaan ELY-keskuksen valvonnassa. Puhdistaminen on tarvittaessa ulotettava naapurikiinteistöille. Puhdistamisen viivästymisestä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle eikä asukkaille.”

Espoon vesistöjen toimenpideohjelmaluonnos

Saamme luonnoksen keskusteltavaksi jatkovalmistelua varten, kommentoida voi mm. rakennetta ja priorisointia. Tarkoitus on, että ohjelman avulla toimenpiteitä pystytään tekemään tärkeys- ja kiireysjärjestyksessä, ja tavoitteena on siis Espoon vesistöjen hyvä ekologinen tila. Minusta pohja on ihan hyvä. Toimenpiteiden toteutuksessa on mukana monia osapuolia ja olisikin hyvä saada heitä sitoutumaan toteutukseen jo varhaisessa vaiheessa.

Finnoon altaan yleissuunnitelma ja suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma, vaihe I lähtökohdat

Asia merkitään tiedoksi. Lyhyesti listatekstistä poimittuna mistä on kyse: ”Finnoossa vielä toistaiseksi sijaitseva jätevedenpuhdistamo toimintoineen siirtyy pois vuoteen 2022 mennessä, ja alueelle suunnitellaan metroasemaa ja 14 000 -16 000 asukkaan kaupunginosaa. … Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on erityisesti altaalla ja kosteikolla pesivien ja oleskelevien lintujen elinolojen turvaaminen ja parantaminen. Myös muiden arvokkaiden ja uhanalaisten lajien elinmahdollisuudet turvataan. Luontoarvojen lisäksi halutaan suojella kosteikkoalueen kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja. Yleissuunnitelmassa tarkastellaan alueen säilymistä ja virkistyskäytön ohjaamista varten tarvittavia rakenteita ja rakennettavaa viherympäristöä.” Työ valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Tässä on hyvin mietitty eri näkökulmia, jotka vaikuttavat alueeseen, mutta helppoa ei ole tavoitteiden yhteensovittaminen. Työssä on mainittukin mm. rakentamisen aikaiset haitat, lisääntyvän virkistyskäytön vaikutus ja riittävän leveä suojavyöhyke, mikä ei ilmeisesti paikoitellen ole mahdollinen. Suunnitelmassa todetaan, että jatkosuunnittelussa tulee tutkia, onko mahdollista parantaa tilannetta panostamalla suojavyöhykkeen laatuun.

Lisäksi saamme tiedoksi mm. keväällä julkaistun Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa –selvityksen raportin, ja myönnämme toimivallan ympäristönsuojelupäällikölle ympäristölautakunnan kesätauon ajaksi.