Ympäristölautakunta kokoustaa torstaina 12.1.2017 ja tällaisia asioita käsittelemme tällä kertaa.

Ympäristölautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelman hyväksyminen ja toimintasuunnitelman tarkistaminen

Käyttö- ja toimintasuunnitelmissa on huomioitu kaupungin talousarvioneuvotteluissa hyväksytty uuden ympäristötarkastajan vakanssi. Mahtavaa että ympäristövalvontaan saadaan lisäresursseja! Vuonna 2017 käyttötalouden menot ovat 2,687 milj. euroa ja tulot 70 000 euroa, eli suurin piirtein samalla tasolla kuin ennenkin. Lautakunta käsittelee myös tämän vuoden tulostavoitteet. Tulostavoitteiden lisäksi tavoitteita toiminnalle on myös erillisissä luonnon- ja vesiensuojelusuunnitelmassa ja valvontasuunnitelmassa. Vuoden 2017 luonnon monimuotoisuusteemana on maatalousympäristöt. Vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden yhteistyöprojektina on maatalouden vesiensuojelu ja luonnon monimuotoisuus, jota varten palkataan projektihenkilö 7 kuukauden ajaksi.

Valvontayksikön valvontasuunnitelman tarkistus, vuoden 2016 valvontaohjelman toteutuminen ja valvontaohjelma 2017

Valvontasuunnitelmaa on päivitetty lisäämällä siihen ympäristökeskukselle rakennusvalvonnasta siirtynyt maa-aineslain mukainen valvonta. Suunnitelmaa on päivitetty myös uudella ympäristötarkastajan vakanssilla. Viime vuoden valvontasuunnitelmassa oli arvioitu että yke tekee 600 tarkastusta, lopullinen määrä oli 686. Nämä pitivät sisällään mm. luvattomien kaatopaikkojen tarkastuksia sekä erilaisten yhteydenottojen kautta vireille tulleita melu-, pöly- ja savuhaitta-asioita. Kuitenkin ennakkoon suunnitelluista valvontaohjelman mukaisista tarkastuksista (luvanvaraiset ja rekisteröidyt kohteet) toteutui vain 50 %. Syynä pienelle prosentille olivat resurssipula, suurten rakennushankkeiden vaatimat lupavalmistelut ja valvontatehtävät sekä useat asukas- ja hallintovalitukset näihin liittyen. Uusi vakanssi paikkaa tätä resurssivajausta.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös koskien NCC Industry Oy:n asfalttiaseman toimintaa, Ämmässuonkuja 1, Espoo, ESAVI/93/04.08/2014

Merkitään päätös tiedoksi. Asfalttitehtaassa tullaan hyödyntämään asfalttimassan raaka-aineina kierrätysmateriaaleja, kuten asfalttijätettä ja lentotuhkaa. Tämä edistää tavoitetta jätteen hyödyntämisestä raaka-aineena.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A

Merkitään tiedoksi joulukuun lopussa tullut päätös. Kyseinen yritys mm. pesee kuljetusautoja ja kuljetuksissa käytettäviä säiliöitä, tähän tarvitaan mm. kemikaaleja ja toiminnasta syntyy erilaisia jätteitä ja päästöjä. Lautakunnan lausunto on valtaosin huomioitu päätöksessä.

Selvitys aurauslumien sijoittamisesta Espoossa 2016

Lautakunta saa tiedoksi joulukuussa valmistuneen selvityksen jonka kaupunginhallitus on tilannut tekniseltä lautakunnalta ja kaupunkisuunnittelulautakunnalta. Tiiviissä kaupungissa on pulaa lumenkaatopaikoista, ja uusia paikkoja ja ratkaisutapoja lumen käsittelylle on mietitty. Turvesuo ei ole jatkossa käytettävissä ja Vanttila on lähiasutuksen vuoksi huono. Soveltuvia paikkoja tuntuu olevan mahdoton löytää, vaikka selvitetty on myös muita kuin kaupungin jo omistamia alueita.

Selvityksessä ehdotetaan että mm. Kulmakorven alueelle perustetaan pysyvä vastaanottopaikka. Ongelmana on pitkät kuljetusmatkat. Vastaanottopaikkoja ehdotetaan myös mm. Sammalvuoreen ja Blominmäkeen. Lisäksi ratkaisuehdotuksena on lumen sulatus – ei mitenkään ongelmaton vaihtoehto sekään. Nythän kaupungilla on kokeilussa siirrettävä kone joka sulattaa lunta – ja kuluttaa 409 litraa polttoöljyä tunnissa. 5000 kuorman sulattamiseen kuluu 130000 litraa. Äkkiseltään ajateltuna tämmöisten koneiden hankinta ja käyttö on ristiriidassa kaupungin ilmastotavoitteiden kanssa, ja varmaankin koneen käytöstä tulee myös melua ja hiukkas- ym. ilmapäästöjä. Toisaalta rekkarallistakin niitä koituu.

Sulattamismahdollisuutena esitetään myös että louhitaan kallioluola tulevan Blominmäen jätevesitunnelin yhteyteen Malminmäkeen. Siellä lumi sulaisi jätevedestä tulevan lämmön avulla. Aika massiivinen ja kallis ratkaisu tuokin, ja tuntuu päättömältä louhia kalliota lumen sulatusta varten. Epäselväksi jää missä vaiheessa ehdotetut ja suunnitellut ratkaisut tulevat päätöksentekovaiheeseen.

Ympäristölautakunnan järjestämät retket vuonna 2016

Saamme tiedoksi raportin Villa Elfvikin järjestämistä luontoretkistä. Retkiä oli viime vuonna reilu sata ja osallistujia lähes 3000 henkilöä. Osallistujia riittää, retket ovat tykättyjä ja oppaat ilmeisen hyviä. Seuratkaa ihmeessä luontoretkitarjontaa, näihin kannattaa osallistua ja tutustua. Retket käynnistyvät taas huhtikuun tienoilla.

Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä

Merkitään tiedoksi, mm. meluilmoituksia ja vapautushakemuksia hulevesiviemäriin liittymisestä. Ympäristökeskus on antanut myös lausuntoja, mm. tiesuunnitelmasta Maantie 120 (Vihdintie) parantaminen. Siinä tulisi huomioida mm. Luukinjärven pohjoisosa, sen arvot lintulahtena ja viitasammakon elinalueena. Lisäksi hulevesiä ei saisi johtaa suoraan Luukinjärveen vaan tasaavien hulevesialtaiden kautta.

Lista löytyy kokonaisuudessaan kaupungin nettisivuilta. Mukavaa alkanutta vuotta ja nautitaan lumesta kun sitä on!