Ympäristölautakunnan kokouksessa 9.3.2017 oli asialistalla kaksi isoa asiaa, joista oli odotettavissa paljon keskustelua. Kokous kestikin meidän lautakunnalle melkeinpä ennätykselliset kolme tuntia, minkä lisäksi äänestimme myöskin ennätykselliset 8 kertaa.

Esbogård Ab:n lupahakemukset, lausunnot AVI:lle

Lautakunta käsitteli kolme lausuntoa Aluehallintovirastolle, jotka koskivat ympäristölupahakemuksia Esbogård Ab:n Högbergetin louhinta- ja murskaushankkeelle, maankaatopaikkahankkeelle sekä vesilain mukaiselle luvalle.

Hanke pähkinänkuoressa: ensin on tarkoitus louhia kallio ja kiviaines pois, sitten tuoda puhtaita maamassoja läjitykseen jolloin syntyy täyttömäki ja reilun 20 hehtaarin maankaatopaikka. Ympäristölupia haetaan louhinnalle ja murskaukselle, maankaatopaikalle jonka toiminta alkaisi kun kalliota on ensin louhittu ja viety pois. Ja vielä vesilain mukainen lupa jota ELY on hankkeelta edellyttänyt. Hankealue on pienentynyt ja hieman muuttunut siitä mitä se oli YVA-selostusvaiheessa. Ympäristölautakunta on aiemmin ottanut hankkeeseen kielteisen kannan silloisilla suunnitelmilla.  Alueellahan on tällä hetkellä rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitus yleiskaavan laatimista varten. Hanke muuttaisi aluetta valtavasti, katkaisisi nykyisen viheryhteyden ja haittaisi läheisen tallin toimintaa sekä asukkaita ja mökkiläisiä jne. Hankkeen kokonaiskestoksi on nyt arvioitu 25 vuotta, mutta voi olla pidempikin riippuen kiviaineksen kysynnästä. Aluehallintovirasto siis päättää ympäristöluvista. Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee maa-ainesluvan.

Ympäristölautakunnan puheenjohtaja Henna Partanen (Vihr.) oli valmistellut lausuntoihin muutos- ja lisäysesityksiä, jotka valmistelija ja esittelijä ottivatkin pohjaesitykseen ennen kokousta. Lautakunta hyväksyi lausunnot yksimielisesti. Niinpä lausunnot olivat lautakunnan näkemyksen mukaiset, ja niissä otettiin selkeän kielteinen kanta hankkeeseen. Lautakunnan mielestä edellytyksiä ympäristölupien myöntämiselle ei ole. Kaupunki julkaisi päätöksistä myös tiedotteen joka on luettavissa kaupungin sivuilta.

Lausunto Espoon luonnonhoidon toimintamallista

Toimintamalli on linjaus kaupungin omistamien metsien ja niittyjen hoidosta. Siinä on linjattu, miten eri hoitotyöt suunnitellaan ja toteutetaan ja kuinka asukkaat ja sidosryhmät voivat vaikuttaa. Tavoitteita on viisi, eli monipuoliset ekosysteemipalvelut, vahvistetaan metsien kykyä kestää kasvuolosuhteiden muutoksia, lajiston monimuotoisuutta suojellaan, arvokkaita maisemia hoidetaan ja asukkaat ja sidosryhmät pääsevät vaikuttamaan prosesseihin.

Heti johdannossa todetaan että metsienhoidossa päätavoitteena on mahdollistaa monipuolinen virkistyskäyttö. Puuntuotannollisia tavoitteita ei ole. Termit tosin ovat metsätaloutta (harvennushakkuu, siemenpuuhakkuu, taimikonhoito, kaadettu puutavara jne) kun puhutaan metsänhoidosta.

Puheenjohtaja Henna Partanen oli tähänkin ansiokkasti valmistellut muutos- ja lisäysesityksiä. Näistä kuten koko toimintamallista käytiin pitkät keskustelut. Erimielisyyttä oli esimerkiksi siitä, saako ns. valmentavia metsänhoitotoimenpiteitä (eli puunkaatoja) tehdä ennen kuin asemakaava on lainvoimainen (tai edes kaavavalmistelua virallisesti aloitettu), pitääkö lahopuuta jättää metsiin, miten asukkaat ja sidosryhmät osallistuvat ja onko toimintamalli hyvä vai melko hyvä. Äänestimme myös siitä, tuodaanko jatkossa luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmien lausunnot ympäristölautakuntaan vai menevätkö ne edelleen ympäristökeskuksen virkalausuntona.

Henna sai esityksilleen kannatusta paitsi minulta myös muutamalta muulta jäseneltä, joten äänestimme lopulta 8 kertaa lisäyksistä ja muutoksista. Hennan ehdotukset menivät kirkkaasti läpi. Mutta kaiken kaikkiaan oli mielestäni harmillista, että piti vängätä mm. siitä, miten jo aiemmin lautakunnan hyväksymät luonnon monimuotoisuuden suojelun toimenpiteet otetaan tässä luonnonhoidon toimintamallissa huomioon.

Malli tulee myöhemmin teknisen lautakunnan käsittelyyn, sitten kaupunginhallitukseen ja lopulta valtuustoon. Koko lausunnon ja jännittävän äänestysnäytelmän voi käydä lukemassa pöytäkirjasta pykälästä 28.

Muut kokousasiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti

Ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2016

Lautakunnalle hyväksyttäväksi, tässä kerrotaan toiminnan tärkeimmät tunnusluvut ja mitä kaikkea on viime vuonna tehty. Ei kummempaa huomautettavaa, määrärahaa säästyi noin 90 000 lähinnä palvelujen ostosta.

 

Suomen Siisti Piha Oy:n siirtokuormausaseman ympäristöluvassa määrätyn määräajan pidentäminen, Juvanmalmintie 20

Yritys rakentaa luvassa määrätyn öljyn- ja hiekanerottimet myöhemmin syksyllä, samalla kun pihassa tehdään muutakin rakentamista.

 

Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2016

Asetus liittyy eläinsuojien lantavarastojen ja lannankäsittelyn valvontaan. Vuoden 2016 aikana Espoossa tarkastettiin kuusi tallia ja yksi kotieläinpiha. Joitain puutteita oli mm. lannan luovutuksessa (kenelle luovutettu kompostoitavaksi) mutta puutteet on korjattu.

Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä

Tiedoksi merkittäviä. Esim. lausuntoja poikkeamislupahakemuksista. AVI on antanut luvan Espoon Golfseura ry:lle veden johtamiseen Gumbölenjoesta golfkentän kasteluun entisin lupaehdoin. Sitten on nippu melupäätöksiä mm. sillankunnostuksista Turunväylällä mm. Mustapuron kohdalla.

Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle NCC Industry Oy:n ympäristölupaa koskevista valituksista, asfalttiaseman toiminta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on Ämmässuolla sijaitsevan asfalttiaseman ympäristöluvan määräyksessä antanut sille luvan toimia yöaikaan enintään 100 vuorokautena vuodessa. Päätöksestä on valitettu. Ympäristölautakunta katsoo, että asfalttiaseman toiminta öisin 100 vuorokautena vuodessa on liikaa. Millekään muulle asfalttiasemalle ei Espoossa ole sellaista sallittu. Kyse ei ole vain asfaltin valmistuksesta vaan myös liikenteestä, joka olisi tällöin ympärivuorokautista. Tästä aiheutuisi lähiasukkaille kohtuutonta haittaa.