Espoon ympäristölautakunta kokoustaa torstaina 6.4.2017. Kokousasiat löytyvät kaupungin nettisivuilta ja alta löydät asiat hieman avattuna
§3 Ehdotus Espoon ympäristötavoitteiksi 2017-21 (Kh-asia)

Kyse on oikeastaan olemassa olevien tavoitteiden koosteesta, eli nyt ei olla asettamassa uusia ympäristötavoitteita kaupungille vaan kootaan yhteen paperiin tärkeimmät tavoitteet jo hyväksytyistä ohjelmista. Tämä on koottu esite- tai verkkomateriaalimuotoon, helposti lähestyttäväksi paketiksi. Tavoitteita on hieman kirjoitettu auki, esitetty havainnollistavia esimerkkejä sekä lopussa on vielä tiiviit koosteet eri ympäristöaiheisista ohjelmista. Tavoitteet liittyvät meluun, ilmanlaatuun, energiatuotantoon, viheralueisiin, pyöräilyyn, luonnon monimuotoisuuteen ja vesiensuojeluun. Minusta luonnos vaikuttaa hyvältä koosteelta ja siinä on huomioitu ympäristölautakunnaltakin ennen joulua tullut palaute.

§4 Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n kivenmurskaamo, Lommilanrinne 5, ympäristöluvan muutos

Murskaamo sijaitsee Kehä3:n ja Turunväylän välittömässä läheisyydessä. Sille on myönnetty ympäristölupa 6.10.2015 johon nyt haetaan muutosta siten että murskausta voi tehdä myös silloin kuin noin 150 metrin päässä oleva asuinrakennus on asuinkäytössä. Melu- ja pölypäästöjen on todettu mittausten perusteella olevan riittävän alhaisella tasolla. Aikaisemmin asuinrakennuksen piti muuttua työmaan sosiaalitiloiksi, en tiedä miksi se onkin jäänyt asuinkäyttöön.

§5 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksista, jotka koskivat Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen laajennusalueen louhinnan ja murskauksen ympäristölupaa

Merkitään tiedoksi. Hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen siltä osin kuin siinä oli sallittu murskata louhetta yli 200 000 tonnia vuodessa. Hallinto-oikeus palautti asian AVIn käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus edellytti, että HSY:n on liitettävä hakemukseen meluselvitys, jossa on otettu huomioon kaikkien alueella melua aiheuttavien toimintojen yhteisvaikutus. Tämän jälkeen AVIn tulee käsitellä hakemus uudelleen yli 200 000 t/a koskevan murskauksen osalta. Alueella on tarkoitus murskata sekä Ämmässuolta louhittavaa kiviainesta että Blominmäen rakentamisesta tulevaa louhetta.

§6 Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toiminta 2016

Merkitään tiedoksi yhteenveto jätteenkäsittelykeskuksen toiminnasta. Ämmässuohan ei enää ole kaatopaikka kuten ennen vanhaan, vaan siellä on monia erilaisia jätteidenkäsittelytoimintoja, kuten biojätteen käsittelyä biokaasuksi ja kompostiksi, pilaantuneiden maiden käsittelyä ja jätevoimalan tuhkan stabilointia. Toiminta on muuttunut kun sekajäte menee nykyisin Vantaan jätevoimalaan, lisäksi kiertotalousajattelu on kehittynyt täälläkin. HSY:n mukaan päästötarkkailussa asiat ovat olleet kunnossa viime vuonna, mutta hajuvalituksia on tullut poikkeuksellisen paljon. HSY:n mukaan hajumittaukset eivät näitä valituksia tue, mutta palautetta hajuista on silti tullut.

Olen itse töissä HSY:llä joten jäävään itseni tämän kuten myös §5:n ja §8:n kohdalla.

§7 Espoon maantäyttöalueiden rakentaminen ja toiminta 2016

Merkitään tiedoksi raportti kaupungin maantäyttöalueiden toiminnasta Ämmässuo-Kulmakorpi -alueella. Maantäyttöalueilla otetaan vastaan puhtaita maa- ja kiviaineksia sekä yksityisiltä että kaupungin omista toiminnoista. Maantäyttöalueiden rakentaminen on louhintaa, ja viime vuonna seurannan mukaan toiminta on ollut lupien ja ehtojen mukaista (tärinä, melu, pöly).

§8 Ämmässuon ja Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailu vuonna 2016

Merkitään tiedoksi. Yhteistarkkailu kattaa monet alueen toiminnot, eli seurataan millaisia vaikutuksia toiminnoilla on pinta- ja pohjavesiin sekä talouskaivoihin, sekä millaiset ovat Ämmässuolta viemäriin johdettavat vedet jotka päätyvät Suomenojan puhdistamolle. Yhteenvetona todetaan, että pohjaveden laadussa ei havaittu merkittäviä muutoksia. Vaikutukset pohjaveteen rajoittuvat toiminta-alueeseen ja sen välittömään läheisyyteen. Toiminnoilla ei havaittu olevan vaikutusta lähimpien yksityiskaivojen vedenlaatuun. Myöskään pintavesien laadussa ei havaittu merkittäviä muutoksia.

§9 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristöluvasta koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan olennaista muuttamista sekä toiminnan aloituslupaa

Merkitään tiedoksi. Yla antoi tästä lausunnon lokakuussa ja lausunto on huomioitu.

§10 Ympäristölautakunnan evästykset Espoo-tarinan päivitykseen

Esitetään lisättäväksi kolme asiaa Espoo-tarinaan eli kaupunkitasoiseen strategiaan tulevalle valtuustokaudelle:
1) Luonnon monimuotoisuuden ja ekologisten yhteyksien säilyttäminen
2) Kaupungin ja kaupunkilaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kaupunki näyttää esimerkkiä tuottamalla ja kuluttamalla enenevissä määrin uusiutuvaa ja vähäpäästöistä energiaa.
3) Meluntorjunta ja hiljaisuuden vaaliminen asukkaiden lähialueilla myös kaupungin kasvaessa.

Nämä ovat oikein hyvät lisäykset ja evästykset. Mietin, että voisimme vielä lautakunnassa keskustella, saisiko evästykseen mukaan myös ilmanlaatuasiaa. Espoossakin ulkoilmanlaatu on paikoitellen ja aika ajoin huono, johtuen etenkin liikenteen päästöistä, katupölystä ja puun pienpoltosta. Ongelmia on etenkin isojen liikenneväylien varressa ja pientaloalueilla. Koko Suomessa ilmansaasteiden arvioidaan aiheuttavan noin 1600 ennenaikaista kuolemantapausta vuosittain, mikä on moninkertaisesti esim. liikenneonnettomuuksiin nähden. Pitäisi huolehtia siitä, että hengitämme puhdasta ilmaa ja altistumme mahdollisimman vähän ilmansaasteille.

§11 Ympäristölautakunnan 8.6.2017 kokouspaikan vaihtaminen

Kevään viimeinen kokous pidetäänkin Villa Elfvikissä.

§12 Ympäristölautakunnan syksyn 2017 kokoukset

Päätetään kokousajat.

§13 Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä

Merkitään tiedoksi. Mm. ympäristökeskuksen lausunto maisematyölupahakemuksesta Henttaalla, hakijana kaupunkitekniikan keskus. Hakemus koskee 40 %:n harvennushakkuita noin 0,31 ha suuruisella metsäkuviolla keskuspuiston yhteydessä. Lausunnossa todetaan että ei vaikuta keskuspuiston kokonaisuuteen, on pieni ala ja pitää huolehtia läheisten ulkoilureittien turvallisuudesta.
Lisäksi on Etelä-Suomen AVIn lausuntopyyntö koskien Iso Vasikkasaaren rantautumislaiturin rakentamista ja yhteysaluslaiturin pysyttämistä, hakijana kaupunkitekniikan keskus. Työn aikana aiheutuu veden samentumista mutta työ ei edellytä ruoppausta.