Ympäristölautakunta kokoontuu keskiviikkona 11.10.2017. Ennen kokousta saamme lyhyen perehdytysinfon aiheesta ”Kaupungin sisäinen yhteistyö – näin ympäristökeskus vaikuttaa kaupungin suunnitelmiin ja toimintaan”. Hyödyllistä tietoa, sillä on tärkeää että ympäristökeskus on mukana vaikuttamassa suunnitelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja pitkin matkaa.

Itse kokousasiat tällä kertaa (otsikkoa klikkaamalla pääset kaupungin sivuilla olevaan esityslistan kohtaan):

Espoon ympäristölautakunnan järjestämät retket 2017

Saamme tiedoksi koosteen lautakunnan rahoituksella tehdyistä luontoretkistä, jotka Villa Elfvikin luontotalo on järjestänyt. Retkiä ja osallistujia riittää ja retkiin on oltu tyytyväisiä. Mielestäni parhaita palveluja joita yke asukkaille tarjoaa!

Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2016

Saamme tiedoksi tarkkailujen yhteenvetoraportit, Espoon suurimmasta puhdistamosta Suomenojasta on omassa kohdassaan enemmän. Yhteenvedossa on Kellonummen hautausmaan, Oittaan ulkoilukeskuksen, Velskolan toimintakeskuksen, Kiinteistö Oy Espoon Siikajärventie 88–90:n, Rinnekotisäätiön ja Aavarannan kurssikeskuksen tiedot. Hotelli Nuuksio ei ole toimittanut tarkkailuyhteenvetoa ajallaan. Yhteenvedossa todetaan, että jätevedenpuhdistamot saavuttivat niille asetetut puhdistusvaatimukset ja tulos oli parempi kuin edellisvuosina.

Vuosi-pari sitten keskusteluissa oli suuresti Siikajärventie 88-90:n vastaanottokeskuksen puhdistamon toiminta. Nyt sen osalta todetaan, että toiminta saavutti viime vuonna sille ympäristöluvassa ja valtioneuvoston asetuksessa yhdyskuntajätevesistä asetetut raja-arvot. Heinäslammen vedenlaatua on tarkkailtu tihennetysti. Lampi on lievästi rehevä ja jätevesien vaikutus näkyi edellisvuosia suurempina ammoniumtyppipitoisuuksina talvella 2016. Happitilanne pysyi tyydyttävänä, jätevesikuormitusta indikoivien bakteerien määrät olivat pieniä ja selvästi alle uimavedelle asetettujen raja-arvojen. Yhteenvedossa todetaan myös:
”Vemala-vesistökuormitusmallin avulla arvioituna Heinäslammen vuotuisesta fosforikuormituksesta noin 4 % (51,5 kg) on peräisin Kiinteistö Oy Siikajärventie 88 – 90 jätevedenpuhdistamosta. Mallin mukaan Heinäslammen suurimmat rehevöittäjät ovat peltoviljely, haja-asutus ja luonnonhuuhtouma.”

Suomenojan ja Viikinmäen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2016

Merkitään yhteenvetoraportti tiedoksi. Suomenojan ja Viikinmäen puhdistamoilla saavutettiin lupaehtojen mukainen puhdistustulos vuonna 2016. Mereen johdetun jäteveden typpi-, fosfori- ja kiintoainepitoisuudet ja poistotehokkuudet olivat lupamääräysten mukaisia. Espoossa oli joitakin laitosohituksia runsaista sateista johtuen, eli vesistöön on joutunut helmikuussa -16 jätevedensekaista vettä. HSY panostaa entisestään energiatehokkuuteen ja ravinnepäästöjen vähentämiseen. Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamo tulee valmistuessaan olemaan huippuluokkaa.

Ympäristölautakunnan kevään 2018 kokoukset

Päätetään kevään kokousajankohdat. Ympäristölautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Kuntalain 92 §:n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen ympäristökeskuksen viranhaltijoiden päätöksiin

Ympäristöjohtajan päätös, ympäristötarkastajan viransijaisuus eli päätös määräaikaisesta virkasuhteesta.

Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä

Merkitään tiedoksi, mm. kannanottoja asemakaavoihin, lausunto maisematyöluvasta veneväylän kaivamiseksi Kaitalahteen ja kannanotto metsätyöohjelmaan.

On tiedoksi myös meluilmoituksia ja vapautuksia hulevesiviemäreihin ja yleiseen vesihuoltoon liittämisestä. Näistä kysyinkin lautakunnan kokousjärjestelmässä, eli ympäristökeskus ei julkaise suurinta osaa päätöksistään, jotka koskevat hulevesi- ym. vesihuoltovapautuksia. Kysyin tästä, koska Helsingin kaupunki julkaisee myös nämä päätökset, ilman nimiä mutta kiinteistöjen osoitteilla. Kuntalain mukaan viranhaltijapäätösten tulee olla verkossa, ja minusta olisi hyvä jos myös vapautuspäätökset perusteluineen olisivat nähtävillä julkisesti ja avoimesti – toki ilman nimiä mutta osoitteiden kera. Sainkin jo vastauksen ja selityksen ympäristökeskuksen lakimieheltä: kuntalain mukaan netissä on julkaistava sellaiset viranhaltijapäätökset, joissa kuntalaisella on muutoksenhakuoikeus. Muiden viranhaltijapäätösten julkaisu on viranomaisen harkinnassa. Vesihuoltolain mukaisissa päätöksissä kuntalaisilla ei ole muutoksenhakuoikeutta. Kaikki asianosaiset saavat kyllä päätöksen aina tiedoksi. Espoossa vapautushakemuksia on todella paljon, eikä ympäristökeskuksella ole resursseja muokata päätöksiä anonyymeiksi jotta ne voitaisiin julkaista netissä. Helsingissä lienee käytössä erilaiset järjestelmät, jotka mahdollistavat päätöksien helpommat muokkaukset julkaisuvaiheessa.